ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κοζάνη 27 – 9 -2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Το Δ/Σ του Περιφερειακού Σωματείου Συνταξιούχων ΔΕΗ ΑΕ Δυτ. Μακεδονίας  ανακοινώνει στα μέλη του ότι διοργανώνει  Μονοήμερη εκδρομή την Κυριακή  7 Οκτωβρίου 2018 στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι του ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ,το Σπήλαιο  των ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ, φαγητό στη Ν. Μηχανιώνα, Καφέ στο ΚΟΣΜΟΣ , Επιστροφή.

Τιμή  συμμετοχής κατ’ άτομο 10 ευρώ.

Πληροφορίες – δηλώσεις στο τηλ. του Σωματείου 24610 39142  και στο κινητό 6977777820 μέχρι  4-10-2018 και ώρα 13.00 μ.μ.

Ώρα αναχώρησης 08.00 π.μ. από το Σιδηροδρομικό Σταθμό.

ΑΠΟ ΤΟ Δ/Σ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κοζάνη  13 – 09 -2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 Το Δ.Σ. του Περιφερειακού Σωματείου Συνταξιούχων ΔΕΗ Α.Ε. Δυτ. Μακεδονίας  ανακοινώνει στα μέλη του, ότι όσοι συνάδελφοι έχουν συνταξιοδοτηθεί από ΔΕΔΗΕ (παλία ΔΙΑΝΟΜΗ)  και έχουν παιδιά τα οποία διακρίθηκαν στις σπούδες τους το σχολικό και ακαδημαικό έτος 2017-2018 με γενικό βαθμό Άριστα, να επικοινωνήσουν με το Σωματείο στο τηλ. 24610-39142 μέχρι  20/10/2018

Τίτλοι Σπουδών :

 • Απολυτήριο Γυμνασίου
 • Απολυτήριο Λυκείου (οποιουδήποτε τύπου)
 • Πτυχίο Πανεπιστημίου
 • Πτυχίο Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΙΟΠΤΣΙΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ              ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Ανακοίνωση για τον Οικογενειακό Ιατρό

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
Καθίσταται Υποχρεωτική η Άμεση Επιλογή ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ..

                                                                            ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Διαδικασία εφαρμογής του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις» ΦΕΚ(115/τ.Α’) – Διευκρινήσεις για τον κατάλογο Οικογενειακών Ιατρών και την διαδικασία εγγραφής σε Οικογενειακό Ιατρό και σε ΤΟΜΥ.

Σε εφαρμογή του ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/τ.Α’) και προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επισημαίνονται τα ακόλουθα σχετικά με τον θεσμό του Οικογενειακού Ιατρού και την σταδιακή υλοποίησή του, κατά το μεταβατικό διάστημα, μέχρι την ολοκλήρωση του σχετικού θεσμικού πλαισίου με την έκδοση των προβλεπόμενων στο νόμο υπουργικών αποφάσεων.

1. Κατάλογος Οικογενειακών ιατρών

Ο Οικογενειακός Ιατρός αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο
σύστημα υγείας και παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη της νόσου και την προαγωγή της υγείας.
Ως Οικογενειακός Ιατρός ορίζεται ιατρός ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας γιατον ενήλικο πληθυσμό και παιδίατρος για τον παιδικό πληθυσμό.

Ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης (εγγεγραμμένος) ορίζεται σε αναλογία ένας (1) ιατρός ανά δύο χιλιάδες διακόσιους πενήντα (2.250) εγγεγραμμένους ενήλικες και ένας (1) παιδίατρος ανά χίλια πεντακόσια (1.500) παιδιά.

Κατά το μεταβατικό στάδιο, ρόλο Οικογενειακού Ιατρού αναλαμβάνουν:

α) οι Οικογενειακοί Ιατροί των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.),
β) οι ιατροί ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας ή παιδιατρικής των Κέντρων Υγείας, τα οποία μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του συνόλου του πληθυσμού της χώρας, συνεχίζουν την λειτουργία τους με τον ίδιο ως τώρα τρόπο, χωρίς εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης, παρέχοντας υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο λοιπό πληθυσμό,
γ) οι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες ιατροί, σύμφωνα με το άρθρ. 11 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/τ.Α’), κάτοχοι τίτλου γενικής ιατρικής ή παθολογίας ή παιδιατρικής.

Με ευθύνη των Υγειονομικών Περιφερειών και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατ’ αναλογία των
ανωτέρω, καταρτίζονται ηλεκτρονικοί κατάλογοι με τους εν ενεργεία Οικογενειακούς Ιατρούς,όπως ορίζονται.

Στους καταλόγους αυτούς καταγράφονται τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας των Οικογενειακών Ιατρών, η μονάδα στην οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους και η ιατρική ειδικότητά τους.

Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι τηρούνται στον φορέα εποπτείας και αποστέλλονται, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας για την
ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου φορέα και τα περιεχόμενά τους εμφαίνονται στο υπόδειγμα 1 του παραρτήματος της παρούσας.

Η επικαιροποίηση των ανωτέρω καταλόγων βαρύνει τους Οικογενειακούς Ιατρούς, τις
κατά τόπο αρμόδιες Υ.Πε. και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατ’ αναλογία, οι οποίοι υποχρεούνται να
ενημερώνουν άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

2. Περιγραφή διαδικασίας εγγραφής πληθυσμού ευθύνης σε Οικογενειακό Ιατρό.
Ο πληθυσμός εγγράφεται, στο πρώτο στάδιο εφαρμογής, στον Οικογενειακό Ιατρό (ως
άνω περιπτώσεις α και γ), o οποίος τον καλύπτει εντός των ορίων του Δήμου στον οποίο διαμένει.

Η εγγραφή στον Οικογενειακό Ιατρό γίνεται κατόπιν αίτησης

– υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου.

Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνονται Στοιχεία Ταυτότητας,

ο Α.Μ.Κ.Α. και Στοιχεία Επικοινωνίας σύμφωνα με το υπόδειγμα 2α του Παραρτήματος της παρούσας ή σύμφωνα με το έγγραφο που προκύπτει από το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφής.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται ταυτοποίηση με δημόσια έγγραφα των προσωπικών στοιχείων (ταυτότητα ή διαβατήριο, Α.Μ.Κ.Α. και αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη δήλωση) και καταγραφή σύντομου ιατρικού ιστορικού. Στην περίπτωση που ο λήπτης υπηρεσιών υγείας είναι ανήλικος, οι ανωτέρω ενέργειες πραγματοποιούνται από γονέα ή πρόσωπο που έχει την επιμέλειά του (υπόδειγμα 2β).

Στην περίπτωση που ο λήπτης υπηρεσιών υγείας τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση οι ανωτέρω ενέργειες πραγματοποιούνται από τον δικαστικό του συμπαραστάτη (υπόδειγμα 2β).

Οι εγγεγραμμένοι σε Οικογενειακό Ιατρό καταγράφονται στην Καρτέλα Εγγεγραμμένου Πληθυσμού Οικογενειακού Ιατρού στην οποία συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία της αίτησης.

Η καρτέλα συμπληρώνεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το υπόδειγμα 3 του παραρτήματος της παρούσας, έως την πλήρη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταλόγου εγγεγραμμένου πληθυσμού.

3. Εγγραφή σε Τ.ΟΜ.Υ.
Ο πληθυσμός που έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί σε μια Τ.ΟΜ.Υ. είναι το σύνολο του
γενικού πληθυσμού εντός του Δήμου στον οποίο συγκροτείται η Τ.ΟΜ.Υ. και μέχρι του ορίου των 12.000 ατόμων, όπως ορίζεται στο άρθρ. 106 του ν.4461/2017.

Η εγγραφή στην Τ.ΟΜ.Υ. αφορά τις λοιπές υπηρεσίες τις οποίες αυτή παρέχει, πλην ων υπηρεσιών του Οικογενειακού Ιατρού, και πραγματοποιείται:

1. είτε με την αίτηση εγγραφής στον Οικογενειακό Ιατρό που παρέχει υπηρεσίες στην
Τ.ΟΜ.Υ. (υπόδειγμα 2α και 2β),..

2. είτε με διακριτή αίτηση εγγραφής στην Τ.ΟΜ.Υ. (υπόδειγμα 4α και 4β).

Τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος εγγεγραμμένου πληθυσμού Τ.ΟΜ.Υ., τα περιεχόμενα
του οποίου εμφαίνονται στο υπόδειγμα 5 του Παραρτήματος της παρούσας.Το συνημμένο παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν είναι τα παρακάτω:

 1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Εγγράφου Ταυτότητας (πχ Δελτίο Ταυτότητας)
 2. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Εγγράφου Απόδειξης Διεύθυνσης Κατοικίας (πχ ΔΕΗ ή Εκκαθαριστικό Εφορίας ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση)
 3. Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου
 4. ΑΜΚΑ
 5. ΑΦΜ (Προαιρετικά)
 6. Πιστοποιητικό ΟΙκογενειακής Κατάστασης για τα ανήλικα μέλη
 7. Ιατρικό Ιστορικό Ασφαλισμένου

Το Δ.Σ.